Όροι Συμμετοχής στο 42ο Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι Συμμετοχής στο 42ο Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

42ο Εθνικό Φεστιβάλ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
42ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους  2019

15 - 21 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Για  την   προαγωγή  της  κινηματογραφικής  τέχνης στην  Ελλάδα, την  πολιτιστική αποκέντρωση και τη διάδοση των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, διοργανώνεται από τον "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ" από 15 έως 21  Σεπτεμβρίου 2019, στην Δράμα, το 42ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

2. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Για την υποβολή ταινίας στο εθνικό φεστιβάλ  απαιτείται Ελληνική πρεμιέρα. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται προηγούμενη  δημόσια προβολή στην Ελλάδα ή στο διαδίκτυο.
β) Να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018 ή 2019.
γ) Η τελική κόπια που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ να είναι διαθέσιμη σε ένα από τα παρακάτω φορμάτ: DCP, Apple ProRes, H264 και MPEG4.
δ) Οι ταινίες πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής ή συμπαραγωγής, ή οι
σκηνοθέτες να είναι Έλληνες ή Κύπριοι.
Ταινίες Ελλήνων ή Κυπρίων Σκηνοθετών που έχουν γυριστεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας και αποτελούν μη ελληνική παραγωγή συμμετέχουν στην κατηγορία "Έλληνες του κόσμου".
ε) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια και μόνο ταινία και δηλώνει ο ίδιος το είδος της ταινίας που διαγωνίζεται, (ντοκυμανταίρ, μυθοπλασία, κιν. σχέδια, πειραματική) όπως και τις επιμέρους ιδιότητες της ταινίας (σπουδαστική, πρωτοεμφανιζόμενος, «Έλληνες του Κόσμου»)
στ) Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κιν. σχεδίων.
ζ) μια ταινία δεν δύναται να κατατεθεί εάν έχει ήδη περάσει από διαδικασία πρόκρισης στο Φεστιβάλ Δράμας στο παρελθόν και έχει απορριφθεί.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Η αίτηση συμμετοχής, το συνοδευτικό υλικό, η υπεύθυνη δήλωση και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2019 ηλεκτρονικά.
Εκτός από την αποστολή της αίτησης με ηλεκτρονική μορφή, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός υποχρεούνται να καταθέσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδες (εφόσον υπάρχουν) του παραγωγού και του σκηνοθέτη ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς στα γραφεία του Φεστιβάλ(Εμμ. Μπενάκη 71, 106-81 Αθήνα ή Αγίας Βαρβάρας 9, 66131, Δράμα έως την 31η Μαΐου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής και το υλικό προεπιλογής  και η ταινία έχει προκριθεί, δεν δύναται να αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο (αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.).
β) Διαδικασία και προϋποθέσεις παράδοσης υλικού για πρόκριση.
Ο σκηνοθέτης ή παραγωγός οφείλει να αποστείλει έως την 31η Μαΐου  2019 τα ακόλουθα:
1. Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
2.Την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη
3. Ένα μη δημόσιο  link της ταινίας για την προεπιλογή. (secure/ password protected link με δυνατότητα κατεβάσματος/download, το οποίο να είναι διαθέσιμο έως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προκριματικής διαδικασίας)
4. Εάν η πρωτότυπη γλώσσα της ταινίας δεν είναι ελληνική, θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με το παραπάνω υλικό λίστα διαλόγων της ταινίας στα ελληνικά ή η ταινία να είναι υποτιτλισμένη στα ελληνικά.
5. Μία (1) τουλάχιστον φωτογραφία της ταινίας σε διάσταση ύψος 9εκ και πλάτος 19,7 εκ και μία (1) του σκηνοθέτη σε διάσταση ύψος 3εκ και πλάτος 5 εκ σε ηλεκτρονική μορφή (300dpi).
γ) Αποδοχή όρων συμμετοχής και κανονισμού.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ της Δράμας  σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την
ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων (ταυτότητα συντελεστών, δήλωση περί μη δημόσιας προβολής στην Ελλάδα, δήλωση είδους και κατηγορίας, ιδιότητα πρωτοεμφανιζόμενου, τεχνικά στοιχεία, τεχνικός έλεγχος πριν την παράδοση).
Συμπληρώνεται δε υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986


4. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από την Προκριματική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και ορίζει τα λοιπά μέλη της μετά από πρότασή του στο Δ.Σ. Ταινίες που δεν έχουν προκριθεί στο διαγωνιστικό τμήμα δεν προβάλλονται στο Φεστιβάλ.
β) Καθώς απαιτείται ελληνική  πρεμιέρα, δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή της ταινίας σε κινηματοθέατρο,  τηλεοπτικό κανάλι, φεστιβάλ,  διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια προβολή στην Ελλάδα πριν ή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, πλην των προγραμματισμένων προβολών του Φεστιβάλ.
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Η παράδοση υλικού των ταινιών που προκρίθηκαν για την τελική προβολή θα πρέπει να έχει γίνει έως την  27 Αυγούστου 2019
α) Η τελική κόπια προβολής και το λοιπό κάτωθι περιγραφόμενο υλικό θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Αθήνα (Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα) έως 27 Αυγούστου 2019 και έως τις 17.00.
Παραδίδεται το ακόλουθο υλικό:
1) Kόπια προβολής σ’ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά φορμάτ:
-DCP  υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-H264  υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
- Apple ProRes, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-MPEG4, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
2) Ένα (1) αρχείο mp4 της τελικής εκδοχής της ταινίας υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες, για τις ανάγκες του Film Market.
3) Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τελικού τεχνικού ελέγχου από τον τεχνικό υπεύθυνο της ταινίας και το σκηνοθέτη.
Σε αντίθετη περίπτωση η ταινία αποκλείεται από την φεστιβαλική προβολή και το διαγωνισμό.
β) Η άδεια χρήσης βαρύνει τον παραγωγό για κάθε ταινία που υποβάλλεται, με βάση τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
γ) Η επιστροφή των ταινιών θα γίνεται από τη γραμματεία του Φεστιβάλ (γραφεία των Αθηνών ή της Δράμας, κατόπιν συνεννόησης), υπ’ ευθύνη των σκηνοθετών, το πολύ  15 ημέρες από τη λήξη της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα". Το Φεστιβάλ δεν ευθύνεται για την φύλαξη των ταινιών πέρα από το ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο επιστροφής των 15 ημερών.
Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν μία ταινία να επιστραφεί νωρίτερα, μετά τη λήξη του Φεστιβάλ από τη Δράμα, με την προϋπόθεση να υπάρχει έγγραφη αίτηση του παραγωγού ή του σκηνοθέτη.
δ) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ μετά από πρότασή του στο ΔΣ.

6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής με πρότασή του στο ΔΣ επιλέγει και συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 5 μέλη τουλάχιστον και ορίζει τον Πρόεδρό της.
Η Κριτική Επιτροπή απονέμει τα εξής βραβεία:
• ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Βραβείο Καλύτερης Ταινίας
• ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Βραβείο Σκηνοθεσίας
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΕΣ TOY ΚΟΣΜΟΥ «Σωκράτης Δημητριάδης»
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ «Ντίνος Κατσουρίδης»
[Πρωτοεμφανιζόμενος θεωρείται ο σκηνοθέτης που εμφανίζεται δημόσια με την πρώτη του κινηματογραφική ταινία]
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
[Σπουδαστική θεωρείται η ταινία που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια σπουδών του σκηνοθέτη]
• ΒΡΑΒΕΙΟ «ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ»
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Τα βραβεία απονέμονται σε έναν σκηνοθέτη ή ταινία και δεν είναι δυνατόν να απονεμηθούν εξ ημισείας.
Η Κριτική Επιτροπή δύναται να απονείμει τιμητικές διακρίσεις και επαίνους για επιμέρους καλλιτεχνικές αρετές (φωτογραφίας, ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας, ήχου, μοντάζ, κοστουμιών, σκηνικών, μακιγιάζ, ειδικών εφφέ κ.α.)
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α. Ένα ψηφιακό αντίτυπο της τελικής κόπιας των ταινιών σε mp4 είναι απαραίτητο για το Film Market και παραμένει στο αρχείο του Φεστιβάλ.  
β. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να ψηφιοποιήσει τις υποβληθείσες ταινίες για τις ανάγκες του Film Market και του Αρχείου του.
γ. Για την προβολή και διαφήμιση των προγραμμάτων, το Φεστιβάλ δύναται να προβάλλει στιγμιότυπα των ταινιών στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 10% της συνολικής διάρκειας της ταινίας και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από τρία (3) λεπτά.
δ. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης στοιχείων της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και παραγωγού.
ε. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ φιλοξενεί τον σκηνοθέτη και έναν καλλιτεχνικό συντελεστή από κάθε διαγωνιζόμενη ταινία.
στ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ταινιών, τόσο κατά την αποστολή (Αθήνα -Δράμα) και επιστροφή τους (Δράμα - Αθήνα), όσο και κατά την παραμονή τους στην έδρα του έως και 15 μέρες μετά τη λήξη του Φεστιβάλ, καθώς και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα".
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του αρχείου της ταινίας, με ευθύνη του Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ υποχρεούται να αποζημιώσει την αξία του αντιτύπου του συγκεκριμένου αρχείου.
η. Αρμόδιος για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ.
θ. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Δράμας.


Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ
http://www.dramafilmfestival.gr
Πληροφορίες:
Γραμματεία του Φεστιβάλ
Δράμα: Αγίας Βαρβάρας 9, 66131 Δράμα, τηλ 2521047575 fax: 2521033526
Αθήνα: Εμμ.Μπενάκη 71, 10681 - Αθήνα  Τηλ/Fax : 210 3300309, 3302818
e-mail: kinfest@dra.forthnet.gr

Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τους Όρους Συμμετοχής  
Χορηγοί - Υποστηρικτές


Δράμα: Αγίας Βαρβάρας9, 66100 - Δράμα   Τηλ: 25210 47575, Fax: 25210 33526
Αθήνα: Εμμ. Μπενάκη 71, 10681 - Αθήνα   Τηλ: 2103300309, Fax: 2103302818
e-mail: kinfest[at]dra.forthnet.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο