Όροι Συμμετοχής στο 40ο Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι Συμμετοχής στο 40ο Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Αρχείο Φεστιβάλ > 40o - 23rd (2017) > 2017 > 40ο Εθνικό Φεστιβάλ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
40ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους  2017

18-23 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Για  την   προαγωγή  της  κινηματογραφικής  τέχνης στην  Ελλάδα, την  πολιτιστική αποκέντρωση και τη διάδοση των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, διοργανώνεται από τον "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ" από 18 έως 23  Σεπτεμβρίου 2017, στην Δράμα, το 40ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
 
2. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Για την υποβολή ταινίας στο εθνικό φεστιβάλ  απαιτείται Ελληνική πρεμιέρα. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται προηγούμενη  δημόσια προβολή στην Ελλάδα ή στο διαδίκτυο.
β) Να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2016 ή 2017.
γ) Η τελική κόπια που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ να είναι διαθέσιμη σε ένα από τα παρακάτω φορμάτ: DCP, Apple ProRes, H264 και MPEG4.
δ) Οι ταινίες πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής ή συμπαραγωγής, ή οι
σκηνοθέτες να είναι Έλληνες ή Κύπριοι.
Ταινίες Ελλήνων ή Κυπρίων Σκηνοθετών που έχουν γυριστεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας και αποτελούν μη ελληνική παραγωγή συμμετέχουν στην κατηγορία "Έλληνες του κόσμου".
ε) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια και μόνο ταινία και δηλώνει ο ίδιος το είδος της ταινίας που διαγωνίζεται, (ντοκυμανταίρ, μυθοπλασία, κιν. σχέδιο) όπως και τις επιμέρους ιδιότητες της ταινίας (σπουδαστική, πρωτοεμφανιζόμενος, «Έλληνες του Κόσμου»)
στ) Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κιν. σχεδίων.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Η αίτηση συμμετοχής , το συνοδευτικό υλικό και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαίου 2017 ηλεκτρονικά ή στα γραφεία του Φεστιβάλ (Εμμ. Μπενάκη 71, 106-81 Αθήνα ή Αγίας Βαρβάρας 9, 66131, Δράμα).
Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονική μορφή, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός υποχρεούνται να καταθέσουν την αίτηση υπογεγραμμένη και με σφραγίδες (εφόσον υπάρχουν) του παραγωγού και του σκηνοθέτη ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς στα γραφεία του Φεστιβάλ έως την 31η Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής και το υλικό προεπιλογής  και η ταινία έχει προκριθεί, δεν δύναται να αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο (αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.).
β) Διαδικασία και προϋποθέσεις παράδοσης υλικού για πρόκριση.
Ο σκηνοθέτης ή παραγωγός οφείλει να αποστείλει έως την 31η Μαΐου  2017 τα ακόλουθα:
1. Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
2. Ένα DVD (συμβατό με οικιακά- standalone player) και ένα μη δημόσιο  link της ταινίας για την προεπιλογή. (secure/ password protected link με δυνατότητα κατεβάσματος/download, το οποίο να είναι διαθέσιμο ως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προκριματικής διαδικασίας)
3. Εάν η πρωτότυπη γλώσσα της ταινίας δεν είναι ελληνική, θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με το άνω υλικό λίστα διαλόγων της ταινίας στα ελληνικά.
4. Μία (1) τουλάχιστον φωτογραφία της ταινίας και μία (1) του σκηνοθέτη σε ηλεκτρονική μορφή (300dpi) .

γ) Αποδοχή όρων συμμετοχής και κανονισμού.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ της Δράμας  σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων (ταυτότητα συντελεστών, δήλωση περί μη δημόσιας προβολής στην Ελλάδα, δήλωση είδους και κατηγορίας, ιδιότητα πρωτοεμφανιζόμενου, τεχνικά στοιχεία, τεχνικός έλεγχος πριν την παράδοση) .

4. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από την Προκριματική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και ορίζει τα λοιπά μέλη της μετά από πρότασή του στο Δ.Σ. Ταινίες που δεν έχουν προκριθεί στο διαγωνιστικό τμήμα δεν προβάλλονται στο Φεστιβάλ.
β) Kαθώς απαιτείται ελληνική  πρεμιέρα, δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή της ταινίας σε κινηματοθέατρο,  τηλεοπτικό κανάλι, φεστιβάλ,  διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια προβολή στην Ελλάδα πριν ή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, πλην των προγραμματισμένων προβολών του Φεστιβάλ.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Η παράδοση υλικού των ταινιών που προκρίθηκαν για την τελική προβολή θα πρέπει να έχει γίνει έως την  25 Αυγούστου 2017
α) Η τελική κόπια προβολής και το λοιπό κάτωθι περιγραφόμενο υλικό θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Αθήνα (Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα) έως 25 Αυγούστου 2017  και έως τις 17.00.

Παραδίδεται το ακόλουθο υλικό:
1) Kόπια προβολής σ’ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά φορμάτ:
-DCP  υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-H264  υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
- Apple ProRes, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-MPEG4, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.

2) Ένα (1) αντίγραφο σε DVD της τελικής εκδοχής της ταινίας, συμβατό με standalone/οικιακά players, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες, για τις ανάγκες του Film Market.

3) Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τελικού τεχνικού ελέγχου από τον τεχνικό υπεύθυνο της ταινίας και το σκηνοθέτη.
Σε αντίθετη περίπτωση η ταινία αποκλείεται από την φεστιβαλική προβολή και το διαγωνισμό.
β) Η άδεια χρήσης βαρύνει τον παραγωγό για κάθε ταινία που υποβάλλεται, με βάση τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
γ) Η επιστροφή των ταινιών θα γίνεται από τη γραμματεία του Φεστιβάλ (γραφεία των Αθηνών ή της Δράμας, κατόπιν συνεννόησης), υπ’ ευθύνη των σκηνοθετών, το πολύ  15 ημέρες από τη λήξη της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα". Το Φεστιβάλ δεν ευθύνεται για την φύλαξη των ταινιών πέρα από το ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο επιστροφής των 15 ημερών.
Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν μία ταινία να επιστραφεί νωρίτερα, μετά τη λήξη του Φεστιβάλ από τη Δράμα, με την προϋπόθεση να υπάρχει έγγραφη αίτηση του παραγωγού ή του σκηνοθέτη.
δ) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ μετά από πρότασή του στο ΔΣ.

6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής με πρότασή του στο ΔΣ επιλέγει και συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 5 μέλη τουλάχιστον και ορίζει τον Πρόεδρό της.
Η Κριτική Επιτροπή απονέμει τα εξής βραβεία:
• ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας
• ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας
-   ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΕΣ TOY ΚΟΣΜΟΥ «Σωκράτης Δημητριάδης»
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ «Ντίνος Κατσουρίδης»
(Πρωτοεμφανιζόμενος θεωρείται ο σκηνοθέτης που συμμετέχει με την πρώτη του κινηματογραφική ταινία)

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
(σπουδαστική θεωρείται η ταινία που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια σπουδών του σκηνοθέτη)

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ

Τα βραβεία απονέμονται σε έναν σκηνοθέτη ή ταινία και δεν είναι δυνατόν να απονεμηθούν εξ ημισείας.

Η Κριτική Επιτροπή δύναται να απονείμει τιμητικές διακρίσεις και επαίνους για επιμέρους καλλιτεχνικές αρετές (σεναρίου, φωτογραφίας, ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας, ήχου, μοντάζ, κοστουμιών, σκηνικών, μακιγιάζ, ειδικών εφφέ κ.α.)

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Ένα ψηφιακό αντίτυπο της τελικής κόπιας των ταινιών και ένα dvd είναι απαραίτητο για το Film Market και παραμένουν στο αρχείο του Φεστιβάλ.  
β. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να ψηφιοποιήσει τις υποβληθείσες ταινίες για τις ανάγκες του Film Market και του Αρχείου του.
γ. Για την προβολή και διαφήμιση των προγραμμάτων, το Φεστιβάλ δύναται να προβάλλει στιγμιότυπα των ταινιών στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 10% της συνολικής διάρκειας της ταινίας και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από τρία (3) λεπτά.
δ. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης στοιχείων της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και παραγωγού.
ε. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ φιλοξενεί τον σκηνοθέτη ή έναν καλλιτεχνικό συντελεστή από κάθε διαγωνιζόμενη ταινία.
στ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ταινιών, τόσο κατά την αποστολή (Αθήνα -Δράμα) και επιστροφή τους (Δράμα - Αθήνα), όσο και κατά την παραμονή τους στην έδρα του έως και 15 μέρες μετά τη λήξη του Φεστιβάλ, καθώς και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα".
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κόπιας, με ευθύνη του Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ υποχρεούται να αποζημιώσει την αξία της εκτύπωσης του αντιτύπου της συγκεκριμένης κόπιας.
η. Αρμόδιος για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ.
θ. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Δράμας.

Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ

Πληροφορίες:
Γραμματεία του Φεστιβάλ
Εμμ.Μπενάκη 71
10681 - Αθήνα
Τηλ/Fax : 210 3300309, 3302818


Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τους όρους Συμμετοχής   Χορηγοί - Υποστηρικτές
 

«Το αφιέρωμα «Mια ευκαιρία για όλους εμάς- Νέοι & Εργασία, Γυναίκες & Εργασία»
υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.»

Επιστροφή στο περιεχόμενο