Όροι Συμμετοχής στο 39ο Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι Συμμετοχής στο 39ο Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Αρχείο Φεστιβάλ > 39o - 22nd (2016) > 39ο Εθνικό Φεστιβάλ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    


39o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

19-24 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Για  την   προαγωγή  της  κινηματογραφικής  τέχνης στην  Ελλάδα, την  πολιτιστική αποκέντρωση και τη διάδοση των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, διοργανώνεται από τον "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ" από 19 έως 24  Σεπτεμβρίου 2016, στην Δράμα, το 39ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ.

2. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να μην έχει γίνει δημόσια προβολή στην Ελλάδα ή στο διαδίκτυο.

β) Να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2015 ή 2016.

γ) Η τελική κόπια που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ να είναι διαθέσιμη σε DCP, Apple ProRes, H264 ή MPEG4.

δ) Οι ταινίες πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής ή συμπαραγωγής, ή οι σκηνοθέτες να είναι Έλληνες ή Κύπριοι σκηνοθέτες ελληνικής καταγωγής.
Ταινίες Ελλήνων ή Κυπρίων Σκηνοθετών ελληνικής καταγωγής που έχουν γυριστεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας και αποτελούν μη ελληνική παραγωγή συμμετέχουν στην κατηγορία "Έλληνες του Kόσμου".

ε) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια και μόνο ταινία και δηλώνει ο ίδιος το είδος της ταινίας που διαγωνίζεται, (ντοκυμανταίρ, μυθοπλασία, κιν. σχέδιο) όπως και τις επιμέρους ιδιότητες της ταινίας (σπουδαστική, πρωτοεμφανιζόμενος, Έλληνες του Κόσμου)

στ) Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κιν. σχεδίων.


3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Η αίτηση συμμετοχής και η κατάθεση του υλικού προεπιλογής (dvd σε 7 αντίτυπα) υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαϊου  2016 στα γραφεία του Φεστιβάλ (Εμμ. Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα, ή Αγ.Βαρβάρας 9, 66100 Δράμα).

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονική μορφή, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός/οι παραγωγοί υποχρεούνται να καταθέσουν την αίτηση υπογεγραμμένη και με σφραγίδες (εφόσον υπάρχουν) του παραγωγού και του σκηνοθέτη ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς στα γραφεία του Φεστιβάλ έως την 31η Μαϊου  2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής και το υλικό προεπιλογής  και η ταινία έχει προκριθεί, δεν δύναται να αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο (αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.).

β) Διαδικασία και προϋποθέσεις παράδοσης υλικού για πρόκριση.
Ο σκηνοθέτης ή παραγωγός οφείλει να αποστείλει έως την 31η Μαϊου  2016 στα γραφεία του Φεστιβάλ τα ακόλουθα:
1. Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και υπογεγραμμένη και με σφραγίδα από σκηνοθέτη και παραγωγό / παραγωγούς.
2. Επτά (7) αντίτυπα της ταινίας σε DVD (standalone/ για οικιακά players)
3. Εάν η πρωτότυπη γλώσσα της ταινίας δεν είναι ελληνικά, θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με το άνω υλικό λίστα διαλόγων της ταινίας στα ελληνικά.
4. Μία (1) τουλάχιστον φωτογραφία της ταινίας και μία (1) του σκηνοθέτη σε ηλεκτρονική μορφή (300dpi)
 
γ) Αποδοχή όρων συμμετοχής και κανονισμού.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ της Δράμας σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων (ταυτότητα συντελεστών, δήλωση περί μη δημόσιας προβολής στην Ελλάδα, δήλωση είδους και κατηγορίας, ιδιότητα πρωτοεμφανιζόμενου, τεχνικά στοιχεία –  τεχνικός έλεγχος πριν την παράδοση)

4. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από την Προκριματική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και προτείναι προς το Δ.Σ τα λοιπά μέλη της. Ταινίες που δεν έχουν προκριθεί στο διαγωνιστικό τμήμα δεν προβάλλονται σε αυτό.

β) Απαγορεύεται η προβολή της ταινίας σε κινηματοθέατρο,  τηλεοπτικό κανάλι, φεστιβάλ,  διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια προβολή πριν ή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, πλην των προγραμματισμένων προβολών του Φεστιβάλ.

 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ των ταινιών που προκρίθηκαν για την τελική προβολή.
Καταληκτική ημερομηνία:  25 Αυγούστου 2016

α) Η τελική κόπια προβολής και το λοιπό κάτωθι περιγραφόμενο υλικό θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Αθήνα (Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα) έως 25 Αυγούστου 2016  και έως τις 17.00.

Παραδίδεται το ακόλουθο υλικό:
1) Kόπια προβολής σ’ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά φορμάτ:
-     DCP  υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-     H264  υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-     Apple ProRes, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-     MPEG4, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.

2) Ένα (1) αντίγραφο σε DVD και ένα (1) αντίγραφο σε Blu-Ray της τελικής εκδοχής της ταινίας, συμβατά με standalone/οικιακά players, υποτιτλισμένα στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες, για τις ανάγκες του Film Market.

3) Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τελικού τεχνικού ελέγχου από τον τεχνικό υπεύθυνο της ταινίας και το σκηνοθέτη.
Σε αντίθετη περίπτωση η ταινία αποκλείεται από την φεστιβαλική προβολή και το διαγωνισμό.
β) Η άδεια χρήσης βαρύνει τον παραγωγό για κάθε ταινία που υποβάλλεται, με βάση τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
γ) Η επιστροφή των ταινιών θα γίνεται από τη γραμματεία του Φεστιβάλ (γραφεία των Αθηνών ή της Δράμας, κατόπιν συνεννόησης), υπ’ ευθύνη των σκηνοθετών, το πολύ 15 ημέρες από τη λήξη της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα". Το Φεστιβάλ δεν ευθύνεται για την φύλαξη των ταινιών πέρα από το ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο επιστροφής των 15 ημερών.

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν μία ταινία να επιστραφεί νωρίτερα, μετά τη λήξη του Φεστιβάλ από τη Δράμα, με την προϋπόθεση να υπάρχει έγγραφη αίτηση του παραγωγού ή του σκηνοθέτη.
δ) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών προτείνονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ και ορίζονται από το Δ.Σ.


6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ των ταινιών που δεν προκρίθηκαν στο διαγωνισμό.

Οι ταινίες που δεν προκρίθηκαν δύναται να επιστραφούν στον παραγωγό – σκηνοθέτη έως το τέλος Ιουλίου 2016, κατόπιν συνεννόησης. Ένα (1) αντίτυπο παραμένει στα γραφεία του Φεστιβάλ για λόγους αρχείου.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Ένα ψηφιακό αντίτυπο της τελικής κόπιας των ταινιών σε DVD και ένα σε Blu-Ray είναι απαραίτητα για το Film Market και παραμένουν στο αρχείο του Φεστιβάλ.

β. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να ψηφιοποιήσει τις υποβληθείσες ταινίες για τις ανάγκες του Film Market και του Αρχείου του.

γ. Για την προβολή και διαφήμιση των προγραμμάτων, το Φεστιβάλ δύναται να προβάλλει στιγμιότυπα των ταινιών στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 10% της συνολικής διάρκειας της ταινίας και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από τρία (3) λεπτά.

δ. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης στοιχείων της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και παραγωγού.

ε. Για την προώθηση και διανομή των ταινιών, το Φεστιβάλ δύναται, μετά το πέρας της ετήσιας διοργάνωσης, να προβεί σε ειδική έκδοση ψηφιακού δίσκου (π.χ. DVD) ή άλλου υλικού φορέα, κατόπιν συμφωνίας (βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού) με τον παραγωγό της κάθε ταινίας.

στ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ φιλοξενεί τον σκηνοθέτη ή έναν καλλιτεχνικό συντελεστή από κάθε διαγωνιζόμενη ταινία.

ζ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ταινιών, τόσο κατά την αποστολή (Αθήνα -Δράμα) και επιστροφή τους (Δράμα - Αθήνα), όσο και κατά την παραμονή τους στην έδρα του έως και 15 μέρες μετά τη λήξη του Φεστιβάλ, καθώς και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα"

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κόπιας με ευθύνη του Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ υποχρεούται να αποζημιώσει την αξία της εκτύπωσης του θετικού αντιτύπου της συγκεκριμένης κόπιας.

η. Αρμόδιος για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ.

θ. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Δράμας


Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ

Πληροφορίες:
Γραμματεία του Φεστιβάλ
Εμμ.Μπενάκη 71
10681 - Αθήνα
Τηλ/Fax : 210 3300309, 3302818


Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τους όρους Συμμετοχής   

 
 
Χορηγοί - Υποστηρικτές
  Επιστροφή στο περιεχόμενο